Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN The COLOR PALETTE

1. Definities

a. The Color Palette: de webwinkel waar klanten hun make-up producten online kunnen bestellen.

b. Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met The Color Palette een overeenkomst heeft gesloten.

c. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door The Color Palette aan de klant.

d. Schriftelijk: op schrift of per e-mail.

e. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

f. Internetsite: www.thecolorpalette.nl.

 

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van The Color Palette.

b. Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van The Color Palette betekent dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt aanvaard.

c. Afwijkende voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door The Color Palette is aanvaard.

d. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

3. Totstandkoming

a. Alle aanbiedingen van The Color Palette zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

b. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van de klant door The Color Palette schriftelijk is bevestigd. De administratieve gegevens van The Color Palette zijn beslissend en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen als bewijs van de overeenkomst.

c. The Color Palette heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door The Color Palette zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

d. De klant garandeert dat de door haar in de aanvraag of bestelling aan The Color Palette opgegeven (adres)informatie juist en volledig is.

e. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigingsmail binden The Color Palette niet.

 

4. Prijzen

a. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele andere kosten.

b. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de The Color Palette gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de The Color Palette niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. The Color Palette kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

c. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn.

d. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van The Color Palette zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

 

5. Betaling

a. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

b. Betalingen kunnen worden uitgevoerd per overboeking, iDeal, Paypal of contant. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen betaalmethode. Mocht de klant kiezen voor iDeal of Paypal dan wordt de volledige aankoopprijs door de klant vooruitbetaald.

d. Indien de klant niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet wordt hij of zij door The Color Palette gewezen op de te late betaling. The Color Palette gunt de klant vervolgens een termijn van  veertien (14) dagen om alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien (14) dagen termijn is de klant over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is The Color Palette gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over het openstaande bedrag met een minimumbedrag van € 50,-.

 

6. Levering

a. Alle door The Color Palette genoemde leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan The Color Palette bekend waren.  Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

b. Overschrijding van de door The Color Palette opgegeven levertermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op haar rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

c. Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant The Color Palette schriftelijk te berichten. Betalingen worden in dat geval binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.

 

7. Herroepingsrecht

a. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. The Color Palette mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van haar reden(en) verplichten.

b. De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

- als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door haar aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. The Color Palette mag, mits zij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door haar aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

c. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen.

d. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

e. Als de klant gebruik maakt van haar herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn door middel van ondubbelzinnige wijze aan The Color Palette.

f. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in het vorige lid bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan The Color Palette.

g. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door The Color Palette verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

h. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

i. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

j. Als The Color Palette de melding door de klant heeft ontvangen, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

k. The Color Palette vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door The Color Palette in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt.

l. The Color Palette gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

m. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, worden uitgesloten van het herroepingsrecht, maar alleen nadat dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst is gemeld aan de klant.

 

8. Klachten en Garanties

a. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant The Color Palette daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

b. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.

c. Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:

- de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van The Color Palette;

- de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;

- The Color Palette niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de klachten te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;

- de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

d. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft The Color Palette de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

e. Klachten over gebreken verjaren in ieder geval één jaar na het tijdstip van afleveren van producten.

f. De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van The Color Palette.

 

 

9. Aansprakelijkheid

a. Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

b. het risico van beschadiging en/of vermissing van producten vanaf het moment van verzending tot bezorging berust bij de klant indien deze niet kiest voor verzending per pakketpost, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b. The Color Palette is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant.

c. The Color Palette is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.

d. Schade, als bedoeld dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van The Color Palette, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan The Color Palette te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van The Color Palette, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat zij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

 

10. Overmacht

a. The Color Palette is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

b. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan The Color Palette zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, meden zijn begrepen: Stakingen bij toeleveranciers van The Color Palette, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

c. Voor zoveel The Color Palette ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Color Palette gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

d. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. The Color Palette is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

b. Elk geschil welke tussen The Color Palette enerzijds en de klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, zal worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.

c. Partijen zullen alleen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Hilversum, maart  2015